Projekt je spjat s kulturními aktivitami filmového charakteru. Na české straně se jedná o každoroční Dětský filmový festival Oty Hofmana v Ostrově, na německé straně jsou to aktivity kulturního spolku Bürgerforum podporovaného městem Wunsiedel. Obsahem projektu jsou vzájemné společenské, kulturní a pracovní akce, které propojí nejen ofcilální zástupce obou měst, ale především školní mládež, která bude mít možnost oboustranně zažít významné události a sama se zapojí do příprav a organizací akcí. První společné realizace proběhnou

od 7. do 12. 10. 2018 během organizace Fesivalu v Ostrově, setkají se jak oficiální delegace měst, tak i školáci, kteří budou společně pracovat na filmovém dokumentu o dění Festivalu. Dále proběhne na podzim roku 2018 promítání vítězného filmu Festivalu pro německé školáky ve Wunsiedelu, na podzim a

na jaře roku 2019 budou instalovány v obou městech filmové výstavy české a německé tvorby. Hlavním cílem je propojit děti školního věku, seznámit je vzájemně s jejich aktivitami, poznat styl a kulturu života, navázat dlouhodobou spolupráci mezi českou a německou mládeží, která povede k různým "výměnným událostem" a upevní tak přes hraniční vztahy a pomůže i odstranit případné jazykové bariéry.

 

Das Projekt bezieht sich auf kulturelle Aktivitäten von Filmcharakter. Auf der tschechischen Seite handelt sich um das jährliche Kinderfilmfestival von

Ota Hofman in Ostrov, auf der deutschen Seite sind es die Aktivitäten des Bürgerforums Wunsiedel (kulturelle Aktivitäten), unterstützt von der Stadt

Wunsiedel ist. Inhalt des Projektes sind die gegenseitigen soziale-, kulturelle- und

Arbeitsveranstaltungen, die nicht nur die Vertreter beider Partnerstädte verbindet, aber vor allem Schulkinder verbindet, die die Möglichkeit der

Organisation der wichtigen Ereignisse zu erleben haben werden, eventuell an einigen Veranstaltungen selbst bei der Vorbereitung und Organisation teil nehmen werden. Die ersten gemeinsamen Realisierungen des Projektes finden

vom 7. bis 12. Oktober 2018 bei der Organisation des Filmfesivals in Ostrov statt, offizielle Delegationen der Städte treffen sich gemeinsam, sowie auch die Schüler, die auf einer Filmdokumentation über die Festival-Ereignisse zusammenarbeiten werden und ein Dokument drehen werden. Im Herbst 2018 findet die

Vorführung des Gewinnerfilmes des Festivals für deutsche Schüler in Wunsiedel statt, im Herbst und im Frühjahr 2019 wird in beiden Städten die

Filmausstellung tschechischer und deutscher Produktion installiert. Das Hauptziel ist schulpflichtige Kinder zu verbinden, ihre Aktivitäten miteinander verbinden, Stil und die Kultur des Lebens besser erkennen, langfristige Zusammenarbeit zwischen de tschechischen und deutschen Jugend zu schaffen.