Město Ostrov disponuje poměrně obsáhlým souborem soch, sousoší, sochařských děl, které se nachází na území města. Každé umělecké dílo má svoji bohatou minulost a pestrou historii. 

Záměrem fotografické soutěže je vytvoření a získání obrazové dokumentace – prostřednictvím fotografie – těchto sochařských výtvorů z doby dávno minulé i ze současnosti.

Vítězné fotografie budou prezentovány ve sborníku s názvem „Za tajemstvím ostrovských soch“.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRAVIDLA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE „OSTROVEM ZA SOCHAMI“

1.       POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatel soutěže, město Ostrov, se sídlem Ostrov, Jáchymovská 1, PSČ 363 01, organizuje soutěž s názvem „OSTROVEM ZA SOCHAMI“. Fotografie pořízené v jakémkoliv ročním období zasílejte do 30.09.2016.

 Pravidla soutěže jsou zveřejněna na webových stránkách města www.ostrov.cz, na webových stránkách Domu kultury Ostrov www.dk-ostrov.cz , v informační smyčce vysílání TV Ostrov, v srpnovém čísle Ostrovského měsíčníku.

 2.       MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na území města Ostrov. Sochy se musí nacházet na veřejně přístupných místech.

3.       ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěžícím se může stát fyzická osoba, která je občanem České republiky a v souladu s těmito pravidly se rozhodne účastnit soutěže (dále jen „účastník“).

 Ze soutěže budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní řádně požadované podmínky soutěže. 

 4.       POPIS SOUTĚŽE

Účastník zašle na e-mailovou adresu zzelezna@ostrov.cz (do předmětu zprávy napíše FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ „OSTROVEM ZA SOCHAMI“) snímky, a to v digitální formě v minimálním rozlišení 12 Mpx  ve formátu jpeg. Soubory nad celkovou velikost 10 MB je možné zasílat prostřednictvím poštovních serverů (např. www.uschovna.cz , www.leteckaposta.cz ). Součástí soutěžního příspěvku musí být vždy celé jméno autora/autorky, věk, poštovní adresa, telefonický a e-mailový kontakt. Současně účastník doručí fotografie vytisknuté ve formátu A4 v minimálním rozlišení 300 dpi, buď osobně nebo poštou, na podatelnu Městského úřadu Ostrov (Jáchymovská 1, Ostrov). Obálku je třeba označit SOUTĚŽ FOTO.

 5.       ZÁMĚR SOUTĚŽE

Cílem soutěže je získat fotografie, které budou podkladem pro vznik připravované publikace. Vybrané snímky budou otištěny ve sborníku „ Za tajemstvím ostrovských soch“.

 6.       PRAVIDLA SOUTĚŽE

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na stránkách města Ostrov www.ostrov.cz. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.

 Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

 Účastník přiloží při odevzdání vytištěných soutěžních fotografií na podatelně MěÚ čestné prohlášení, že je autorem zaslaných fotografií.

 Přijetí fotografie (fotografií) v elektronické podobě bude potvrzeno zpětnou e-mailovou zprávou.

 Účastník souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v elektronické i tiskové podobě, v rámci soutěže, ale i po jejím ukončení bez nároků na honorář a poskytuje pořadateli nevýhradní licenci
k užití fotografií k propagaci pořadatele soutěže a soutěže samotné a k použití vybraných fotografií do připravované publikace. Licenci účastník poskytuje pořadateli bezúplatně.

Pořadatel nenese odpovědnost v případě, že zpětná e-mailová zpráva nebude z jakéhokoliv důvodu účastníku doručena.

 7.       URČENÍ VÝHERCE A PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Město Ostrov, resp. odborná porota vyhodnotí následující týden po konci soutěže veškeré fotografie doručené během soutěžního období. Do týdne po skončení soutěže poskytne město Ostrov informaci o počtu účastníků, kteří splnili podmínky soutěže.

 Výherci jsou určeni níže popsaným výherním mechanismem:

Všechny fotografie splňující podmínky fotosoutěže budou zařazeny do hodnocení odbornou porotou složenou ze zástupců pořadatele soutěže.

Výherce bude na telefonním čísle nebo e-mailové adrese uvedené při registraci do soutěže kontaktován pro dohodnutí způsobu předání výhry, ke kterému dojde do 31.10.2016. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat nebo odmítne výhru převzít, ztrácí právo na výhru a výhercem se stává další v pořadí. U něho bude obdobným způsobem udělena nebo neudělena výhra a tento postup pokračuje, dokud není cena udělena. Nepodaří-li se výherce určit do 31.12.2016, zůstává cena v držení pořadatele soutěže. Předání výhry proběhne na místě a termínu určeném pořadatelem.

 Výherci budou zveřejněni nejpozději 30.11.2016 na webových stránkách města www.ostrov.cz .

 Autor vítězných snímků vybraný odbornou porotou získá roční předplatné časopisu Digitální Foto. Autor, který se umístí na druhém místě, získá roční předplatné časopisu Československá Fotografie. Autor, který se umístí na třetím místě, získá půlroční předplatné časopisu Foto.

 Zároveň bude udělena zvláštní, věcná cena místostarosty města, kterou získá autor fotografie zobrazující dosud neznámou sochu.

 8.       ZMĚNA PODMÍNEK SOUTĚŽE A UKONČENÍ SOUTĚŽE

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky soutěže, soutěž odložit, zkrátit, přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit.

 9.       SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí v soutěži dává každý účastník organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu zejména jméno, e-mail za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži
a předání ceny. Účastník bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11, 21 zákona č. 101/2000 Sb.,
tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adresu organizátora odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejích likvidaci.

 10.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ve smyslu zákona č.  89/2012, občanský zákoník, v platném znění, není možno cenu vymáhat soudní cestou. Na cenu není právní nárok a nárok na cenu nelze převést na jinou osobu. Cenu není možné nárokovat v alternativní formě.

 V případě jakýchkoliv sporů, které vyplývají z této soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou řešeny rozhodnutím pořadatele soutěže.