Ostrov - revitalizace vnitrobloků

Projekt „Ostrov - revitalizace vnitrobloků“

CZ.1.09/1.2.00/77.01203

 

Město Ostrov v září roku 2014 podalo žádost o dotaci na projekt „Ostrov - revitalizace vnitrobloků“ z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, který se ve své podzimní Výzvě č. 58 zaměřil mimo jiné na podporu revitalizace a regenerace středních a malých měst. V prosinci téhož roku byl tento projekt vybrán Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad k financování z prostředků EU. Projekt se skládá ze čtyř samostatných staveb: „Ostrov – 10. Etapa“, „Ostrov – 13. Etapa“, „Ostrov, revitalizace Halasovy ulice včetně vnitrobloků“ a „Ostrov, Seifertova ulice, rekonstrukce vozovky a chodníku“.  Práce na stavbách probíhali od začátku března 2015 do konce srpna 2015. Celkové náklady činí 31,4 mil. Kč, z čehož 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu je financováno z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

 Ostrov – 10. Etapa
Předmětem stavby je modernizace a rekonstrukce stávající dopravní infrastruktury a městského mobiliáře v území vymezeném ulicemi Hlavní – Štúrova – Májová – Luční. V rámci projektu byla upravena šířka místních komunikací, opravena pískoviště, doplněny herní prvky, lavičky a další mobiliář. Současně byly provedeny parkové a vegetační úpravy.

Stavbu provedla firma COLAS CZ, a.s. Náklady stavby činí: 8,1 mil. Kč.
 
Ostrov – 13. Etapa
Předmětem stavby je modernizace a rekonstrukce stávající dopravní infrastruktury, v rámci níž bylo vybudováno 92 nových parkovacích stání, byla upravena šířka komunikací a byly doplněny nové herní prvky a další městský mobiliář.

Komunikace jsou vedeny ve své původní trase. Pro odvodnění zpevněných ploch bylo schváleno osazení 17 ks uličních vpustí, srážková voda z nových zpevněných ploch bude odváděna přípojkami napojenými na stávající jednotnou kanalizaci.

Stravbu provedla firma Metall Quatro, spol. s. r.o. Náklady stavby činí: 11,7 mil. Kč.
 
Ostrov, Revitalizace Halasovy ulice včetně vnitrobloků
Projekt řeší úpravu a modernizaci stávajících komunikací včetně parkovišť, chodníků, jejich odvodnění a osvětlení. Zároveň s tím budou řešeny vyvolané přeložky inženýrských sítí.

Ve vnitroblocích byly upraveny stezky pro pěší, byly provedeny vegetační úpravy i doplnění mobiliáře. Účelem stavby bylo zvýšení bezpečnosti chodců v oblasti mateřské školy, zvýšení kapacity parkovišť (nově bude vybudováno 71 stání, z toho 6 pro ZTP) a regenerace prostoru vnitrobloků.

Stavbu provedla firma COLAS CZ, a.s. Náklady stavby činí 8,3 mil. Kč.
 
Ostrov, Seifertova ulice, rekonstrukce vozovky a chodníku
Předmětem stavby je rekonstrukce a prostorová úprava stávající vozovky, přilehlého parkoviště a chodníků v ulici Seifertova v Ostrově. 

Cílem rekonstrukce bylo zajistit obnovu konstrukce vozovky a její normové provedení - průjezdní profil, parkovací pruh, průchod pěších a příčná pěší křížení. Po obou stranách vozovky byly zrušeny stávající chodníky. Pro pěší byla obnovena trasa podél bytových domů. Vedle parkovacího pruhu byl nově zřízen servisní chodníček. V rámci projektu bylo vybudováno 57 nových parkovacích stání, z toho 3 pro ZTP.

Stavbu provedla firma Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným. Náklady stavby činí 3,3 mil. Kč.

 

Projekt „Ostrov - revitalizace vnitrobloků“

CZ.1.09/1.2.00/77.01203

Město Ostrov v září roku 2014 podalo žádost o dotaci na projekt „Ostrov - revitalizace vnitrobloků“ z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, který se ve své podzimní Výzvě č. 58 zaměřil mimo jiné na podporu revitalizace a regenerace středních a malých měst. V prosinci téhož roku byl tento projekt vybrán Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad k financování z prostředků EU. Projekt se skládá ze čtyř samostatných staveb: „Ostrov – 10. Etapa“, „Ostrov – 13. Etapa“, „Ostrov, revitalizace Halasovy ulice včetně vnitrobloků“ a „Ostrov, Seifertova ulice, rekonstrukce vozovky a chodníku“.  Práce budou na stavbách probíhat od začátku března 2015 do konce srpna 2015. Projekt oficiálně končí 28. 10. 2015. Celkové náklady budou činit 31.224.570,21 Kč.

Ostrov – 10. Etapa
 400
Předmětem stavby je modernizace a rekonstrukce stávající dopravní infrastruktury a městského mobiliáře v území vymezeném ulicemi Hlavní – Štúrova – Májová – Luční. V rámci projektu bude upravena šířka místních komunikací, budou opravena pískoviště, doplněny herní prvky, lavičky a další mobiliář. Současně budou provedeny parkové a vegetační úpravy.

Stavbu provádí firma COLAS CZ, a.s. Náklady stavby činí: 8 073 773,98 Kč včetně DPH. 


 

 

Ostrov – 13. Etapa

Prostor, v němž se stavba nachází, leží ve stávající zástavbě ve východní části sídliště tzv.
13. etapa výstavby města, vymezené ulicemi Hlavní – Mánesova – Lidická – S.K.Neumanna. Předmětem stavby je modernizace a rekonstrukce stávající dopravní infrastruktury, v rámci níž bude vybudováno 92 nových parkovacích stání, bude upravena šířka komunikací a budou doplněny nové herní prvky a další městský mobiliář.

Komunikace budou vedeny ve své původní trase. Pro odvodnění zpevněných ploch je schváleno osazení 17 ks uličních vpustí, srážková voda z nových zpevněných ploch bude odváděna přípojkami napojenými na stávající jednotnou kanalizaci. Stavbou je vyvolána také přeložka rozvodného zařízení elektrické energie (podzemního kabelu nízkého napětí)
v prostoru Myslbekovy ulice, jehož vlastníkem je ČEZ Distribuce.

Stravbu provádí firma Metall Quatro, spol. s. r.o. Náklady stavby činí: 10 124 329,87 Kč včetně DPH.
 
Ostrov, Revitalizace Halasovy ulice včetně vnitrobloků

Stavba se nachází v zastavěném území města, jižně od centrální části, mezi ulicemi Masarykova – Krušnohorská – Seifertova – Halasova. Projekt řeší úpravu a modernizaci stávajících komunikací včetně parkovišť, chodníků, jejich odvodnění a osvětlení. Zároveň s tím budou řešeny vyvolané přeložky inženýrských sítí.

Ve vnitroblocích budou upraveny stezky pro pěší, jsou navrženy vegetační úpravy i doplnění mobiliáře. Účelem stavby je zvýšení bezpečnosti chodců v oblasti mateřské školy, zvýšení kapacity parkovišť (nově bude vybudováno 71 stání, z toho 6 pro ZTP) a regenerace prostoru vnitrobloků.

Stavbu provádí firma COLAS CZ, a.s. Náklady stavby činí 7 860 501,31 Kč včetně DPH.