Projekt: Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova

zahájení projektu: 08/2014
ukončení 1. etapy projektu do 30.4 2015
předložení 1. monitorovací zprávy s žádostí o platbu za 1. etapu do 22.5.2015
ukončení 2. etapy projektu, ukončení fyzické realizace projektu do 30.9.2015
celkové náklady projektu (po ukončení výběrových řízení) 17,029 mil. Kč
celkové způsobilé výdaje projektu 15,064 mil. Kč
předložení závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu do 28.10.2015

Celá akce je spolufinancována z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad (ROP), Výzva č. 64, prioritní osa 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblast podpory 4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR.   

Předmětem projektu je výstavba a rekonstrukce doprovodné infrastruktury pro turistiku a cestovní ruch, zajišťující dostupnost a kvalitní přístup s využitím historických cest k místům s atraktivitami cestovního ruchu ve městě Ostrov a jeho městských částech. Konkrétně se jedná o tyto aktivity:

zprovoznění nové multifunkční naučné stezky (pro pěší, pro cyklisty, některé úseky pro kolečkové brusle a lyže); trasa je vedena po stávajících cestách, chodnících, veřejně přístupných pěšinách, po místních komunikacích a po komunikacích 2. a 3. třídy a částečně po nově vybudované kombinované trase z Ostrova do Horního Žďáru podél I/25;
rekonstrukce drobných turistických objektů podél naučné stezky (kaplička v Maroltově, objekt bývalého vodojemu v Mořičově, kde je realizována terasa s výhledem);
výroba a osazení nových informačních tabulí s turistickými informacemi a mapou či orientačním plánem města;
výroba a osazení nových rozcestníků s informačním značením k turistickým cílům;
dodávka a osazení nového mobiliáře do města i místních částí ve vybraných místech naučné stezky (lavičky, odpadkové koše, tělocvičné prvky, stojany na kola);
zadláždění předpolí Paláce princů;
kaple Sv. Anny – odvlhčení zdiva, sanace exteriérového schodiště a venkovní zídky;
kaple Sv. Floriána – zadláždění předpolí, odvlhčení zdiva, podlahový větrací systém.

Naučná stezka bude mít celkem dvacet „zastavení“, u každého se počítá s informacemi, vztahujícími se k danému místu. Předpokládaná délka naučné stezky je cca 32,5 km.

Partnery v tomto projektu jsou:
Sdružení Krušné hory – západ, Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov,
Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, 363 01 Ostrov,
Dům kultury Ostrov, Mírové náměstí 733, 363 01 Ostrov.

 23.04.2015
David Oncirk - Odbor rozvoje a územního plánování