Podmínky ošetřující problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostorách DK Ostrov

 

Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace,
Mírové nám. 733, Ostrov 363 01 IČO: 00520136,
zastoupený Mgr. Lukášem Lerchem (dále provozovatel)

 

Podmínky se vztahují na osoby pohybující se ve všech prostorách provozovatele na základě uzavřených smluv s provozovatelem (dále dodavatel).

Dodavatel se zavazuje, že při činnosti na území provozovatele bude dodržovat pravidla bezpečnosti práce o ochrany zdraví dle zákoníku práce a všech platných souvisejících a navazujících předpisů souvisejících s výkonem smluvní činnosti.

Dále seznámí případné spolupracovníky s povinností dodržovat body popsané v níže uvedené osnově:

 

OSNOVA

a)      Legislativní část:

Mezinárodní úmluva č. 155: Základní listina lidských práv a svobod

 • Povinnosti zaměstnavatele §103, zákoníku práce
 • Práva a povinnosti zaměstnance § 106, zákoníku práce
 • Bezpečnost a ochrana zdraví § 101–107

 

 1. Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

čl. 29 ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky,

čl. 31 každý má právo na ochranu zdraví.

 

2. Zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění změn a doplňků  

 • základní ustanovení § 101
 • prevence rizik § 102
 • povinnosti zaměstnavatele § 103
 • osobní ochranné prostředky a pomůcky § 104
 • povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání § 105
 • rizikové faktory a kontrolovatelná pásma § 102
 • práva a povinnosti zaměstnanců § 106
 • kontrola odborových orgánů § 322
 • účast zaměstnanců § 108
 • odkaz na zvláštní zákon §107
 • Pracovní kázeň § 301a 303,302, § 52 písmeno g) a § 55 odst. 1 písmeno b zákoníku práce
 • Pracovní podmínky žen § 238, 239 zákoníku práce
 • Odškodňování úrazu a odpovědnost za jeho škodu § 365 a 269, 270, 271r, zákoníku práce
 • Pokyny bezpečnosti práce § 349 zákoníku práce

 

3. Další právní předpisy

 • Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění (poslední úplné znění pod č. 338/2005 Sb.)
 • Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění změn a doplňků
 • Zákon č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 258/2000 Sb. 0 ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků;
 • Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky;
 • Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi, ve znění změn a doplňků
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění změn a doplňků
 • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění ve znění změn a doplňků
 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování3..služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění změn a doplňků
 • Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění změn a doplňků
 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 • Nař. vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění NV č. 68/2010 Sb.
 • Zákon č. 373/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška 79/2013 Sb. ve znění změn a doplňků
 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění pod č. 466/2004 Sb.)
 • Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů,
 • Vyhláška MZd. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli; ve znění změn a doplňků
 • Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 220/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek a vedení jejich evidence;
 • Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu;
 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ve znění změn a doplňků
 • Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
 • Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění změn a doplňků
 • Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění změn a doplňků
 • Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění změn a doplňků
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (sdělení o opravě chyb 62/02)
 • Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat;
 • Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru;
 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněni některých zákonů, ve znění pozd. předpisů:

 

 1. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el, zař
 2. Návody k obsluze strojů a zařízení
 3. Provozní řády

 

b)      Obecná část:

 • používat vyznačené komunikace
 • nevstupovat bez povolení do prostor s omezeným pohybem osob
 • pracovat a značit pracoviště dle platných předpisů
 • dodržovat příkazy a zákazy dle vyvěšených upozornění

 

ZŮSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Přihlas se do našeho newsletteru a budeme ti zasílat novinky přímo na e-mail.
Pro lepší přizpůsobení obsahu pro Vás, bezpečnosti, měření statistik návštěvnosti a lepší zpětné vazbě tento web používá cookies. Klikáním a navigováním po stránce souhlasíte s tím, že sbíráme o Vás anonymní informace přes cookies. Více informací o používání cookies na naší stránce najdete zde.